Pengurusan Perniagaan

Pengurusan Perniagaan
OBJEKTIF :
 • Memahami dan menguasai aspek-aspek penting dalam pengurusan perniagaan secara holistik.
 • Mengetahui strategi-strategi berkesan dalam mengenal pasti dan mengatasi cabaran perniagaan.
 • Memahami konsep asas pengurusan sumber manusia dan cara menguruskan tenaga kerja dengan efisien.
 • Mengetahui kaedah-kaedah pengurusan kewangan dan membuat anggaran kos perniagaan yang berkesan.
 • Memahami konsep pemasaran dan kaedah memasarkan perniagaan secara efektif.
 • Mengenalpasti kaedah pendaftaran perniagaan dan proses pengurusan perniagaan yang berkesan.
KANDUNGAN PROGRAM :
 • Pengenalan kepada pengurusan perniagaan dan pentingnya pemahaman aspek-aspek utama dalam perniagaan.
 • Strategi-strategi untuk mengenal pasti dan mengatasi cabaran perniagaan secara efektif.
 • Aspek-aspek penting dalam pengurusan sumber manusia dan kepentingan menguruskan tenaga kerja dengan baik.
 • Konsep-konsep asas dalam pengurusan kewangan dan kaedah membuat anggaran kos perniagaan yang efisien.
 • Konsep pemasaran perniagaan dan kaedah memasarkan produk dan perkhidmatan secara efektif.
 • Proses pendaftaran perniagaan dan kaedah pengurusan perniagaan yang berkesan.
HASIL PEMBELAJARAN :
 • Memiliki pemahaman mendalam dan kemahiran dalam pengurusan perniagaan secara holistik.
 • Mampu mengenal pasti dan mengatasi cabaran perniagaan dengan berkesan.
 • Memahami dan mengimplementasikan strategi-strategi pengurusan sumber manusia yang efisien.
 • Mahir dalam pengurusan kewangan dan membuat anggaran kos perniagaan yang tepat.
 • Memahami konsep pemasaran dan mampu memasarkan perniagaan secara efektif.
 • Mengetahui kaedah pendaftaran perniagaan dan proses pengurusan perniagaan yang berkesan.
KAEDAH PENYAMPAIAN :

Penyampaian kursus ini akan dilakukan melalui kuliah dan sesi praktikal, di mana sebanyak 30% sesi pembelajaran akan difokuskan pada aspek teori dan 70% akan melibatkan latihan amali dan ‘hands-on’ untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam pengurusan perniagaan yang berjaya.