Perakaunan Dan Kewangan

Perakaunan Dan Kewangan
OBJEKTIF :
 • Memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam bidang perakaunan dan kewangan secara serentak.
 • Mengenal pasti sistem perakaunan dan kewangan yang digunakan dalam perniagaan.
 • Memahami komponen-komponen penting dalam perakaunan seperti akaun, penyata, dan laporan kewangan.
 • Mahir dalam membuat penyata kewangan dan laporan kewangan bagi syarikat atau perniagaan.
 • Menguasai kaedah menginterpretasi maklumat kewangan untuk pengurusan perniagaan.
 • Mengetahui aspek penting dalam proses pendaftaran perniagaan dan langkah-langkah perniagaan yang berjaya.
 • Memahami kaedah memasarkan perniagaan dan strategi pengurusan kewangan untuk kejayaan perniagaan.
KANDUNGAN PROGRAM :
 • Pengenalan kepada perakaunan dan kewangan serta prinsip-prinsip asas yang berkaitan.
 • Sistem perakaunan yang digunakan dalam perniagaan dan pentingnya pengurusan kewangan yang berkesan.
 • Komponen-komponen perakaunan termasuk akaun, penyata, dan laporan kewangan.
 • Latihan membuat penyata kewangan dan laporan kewangan untuk syarikat atau perniagaan.
 • Teknik menginterpretasi maklumat kewangan untuk pengurusan perniagaan yang lebih baik.
 • Asas pendaftaran perniagaan dan proses untuk memulakan perniagaan yang berjaya.
 • Strategi memasarkan perniagaan dan pengurusan kewangan yang bijak.
HASIL PEMBELAJARAN :
 • Memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam bidang perakaunan dan kewangan secara serentak.
 • Mahir mengenal pasti sistem perakaunan dan kewangan yang digunakan dalam perniagaan.
 • Kemahiran dalam membuat penyata kewangan dan laporan kewangan untuk pengurusan perniagaan.
 • Mampu menginterpretasi maklumat kewangan dengan tepat bagi keputusan pengurusan yang lebih baik.
 • Memahami aspek penting dalam proses pendaftaran perniagaan dan langkah-langkah perniagaan yang berjaya.
 • Memahami kaedah memasarkan perniagaan dan strategi pengurusan kewangan untuk mencapai kejayaan perniagaan.
KAEDAH PENYAMPAIAN :

Penyampaian kursus ini akan dilakukan melalui kaedah kuliah dan sesi praktikal, di mana sebanyak 30% sesi pembelajaran akan difokuskan pada aspek teori dan 70% akan melibatkan latihan amali dan ‘hands-on’ untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam bidang perakaunan dan kewangan.